ArabicEnglishIndonesianMalayThai
BERMULA JANUARI 2022

JUMLAH TERKUMPUL KUTIPAN WAKAF TUNAI

RM 0 .00
Tarikh Kemaskini: 27/06/2022

Penubuhan Wakaf

Majlis menjadi pemegang amanah tunggal wakaf, nazr dan amanah

Walau apapun apa-apa peruntukan yang berlawan yang terkandung dalam mana-mana surat cara atau perisytiharan yang mewujudkan, mengawal, atau menyentuh perkara itu, Majlis hendaklah menjadi pemegang amanah tunggal:-

a) Semua wakaf, sama ada wakaf 'am atau wakaf khas

b) semua nazir ' am; dan

c) segala jenis amanah yang mewujudakan apa-apa amanah khairat bagi menyokong
dan memajukan Agama Islam atau faedah orang-orang islam mengikut hukum
syarak.

Jawatankuasa Wakaf

Majlis hendahklah menubuhkan satu Jawatankuasa yang bertanggungjawap bagi pentadbiran dan pengurusan semua perkara yang berhubung dengan wakaf di bawah Peraturan-Peraturan ini.

2) Peruntukan Jadual Kedua hendaklah terpakai bagi jawatankuasa .

3) Ketua Pendaftar Wakaf hendaklah menjadi Setiausaha Jawatankuasa

Keanggotaan Jawatankuasa

(1)Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada anggota yang berikut:

a) Pengerusi yang dilantik oleh Majlis dalam kalangan anggota Majlis;

b) Mufti atau wakilnya;

c) Penasihat Undang- Undang Negeri atau wakilnya;

d) Setiausaha Majlis;

e) Pengarah Tanah Dan Galian Negeri atau wakilnya; dan

f) dua orang anggota lain yang dilantik oleh Majlis daripada kalangan orang islam yang berpengetahuan dan berpengalaman dalam pengurusan dan pembangunan wakaf.

(2) Jika anggota dibawah perengan (1)(c) dan (e) bukan beragama islam, hendaklah dilantik wakil yang beragama Islam.

Peranan Jawatankuasa

(1) Majlis boleh memberikan arahan kepada Jawatankuasa dari semasa ke semasa tentang perlaksanaan fungsi-fungsi Jawatankuasa di bawah peraturan ini dan Jawatankuasa hendaklah melaksanakan arahan yang diberikan itu.

(2) Arahan yang disebut dalam subperaturan (1) bolehlah termasuk arahan -arahan

(a) untuk memberikan kepada Majlis apa-apa penyata , laporan akaun dan maklumat tentang aktiviti-aktiviti sebagaimana yang dikehendaki oleh Majlis dari semasa ke semasa;

(b) untuk mengemukakan beagi pemeriksaan Majlis apa-apa akaun dan rekod yang di simpan dan disengarakan oleh Jawatankuasa termasuklah akaun dan rekod dalam mentadbirkan wang dan harta wakaf ; dan

(c) untuk melakukan apa-apa perkara lain yang disifatkan suaimanfaat oleh Majlis bagi tujuan mengawal selai pengurusan Jawatankuasa.

Sumber Wakaf

Pembahagian Wakaf terdiri daripada dua (2) iaitu : Wakaf Am Dan Wakaf Khas

Wakaf Am ialah untuk tujuan kabajikan umum maslahat umat Islam

Wakaf Khas ialah untuk tujuan kebajikan yang telah ditentukan oleh pewakaf seperti wakaf anak cucu/zuriat, masjid, tanah perkuburan, sekolah agama dan lain-lain.

☗ Memproses permohonan wakaf melalui proses perletakhakkan melalui seksyen 416C Kanun Tanah Negara dalam tempoh masa 2 bulan selepas permohonan diterima.
☗ Memproses permohonan wakaf melalui borang 14A dalam tempoh 2 bulan.
☗ Mengemukakan permohonan tanah kerajaan kepada Pejabat Tanah Daerah dalam tempoh 1 bulan selepas permohonan diterima.
☗ Memproses pengambilan tanah mengikut prosedur dalam tempoh 2 tahun.
☗ Memanjangkan permohonan penyewaan tanah kepada Bahagian Pembangunan Hartanah. dalam tempoh masa 1 minggu selepas permohonan diterima.
☗ Memproses permohonan pengeluaran hasil wakaf khas dalam tempoh 2 minggu selepas menerima permohonan.
☗ Menyediakan laporan tanah selepas lawatan tapak dibuat dalam masa 1 minggu.

Wakaf Tunai MAIK

Dana Wakaf Tunai akan dibeli ganti dengan harta kekal untuk kemaslahatan umum umat Islam

Wakaf Tunai Muamalat

Sistem Pengurusan Dana Wakaf Tunai ini dibangunkan hasil jalinan kerjasama diantara MAIK dan Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) bertujuan untuk memudahkan orang ramai membuat pembayaran Wakaf Kedah Muamalat secara atas talian.

Dana Wakaf Tunai UUM

Perjanjian usahasama di antara MAIK dan UUM bertujuan memberi kebenaran UUM untuk melaksanakan kutipan Skim Dana Wakaf Universiti Utara Malaysia bagi tujuan pendidikan dan pembangunan modal insan untuk manfaat dan faedah pelajar.

HARTANAH WAKAF UNTUK DISEWA

TATACARA WAKAF & STATISTIK TANAH WAKAF

  • PROSEDUR WAKAF

    Tatacara mewakafkan tanah bagi memudahkan pewakaf yang ingin berbuat demikian

  • STATISTIK TANAH WAKAF KHAS DAN TANAH WAKAF AM

    Wakaf Khas ialah wakaf untuk tujuan kebajikan yang telah ditentukan oleh pewakaf seperti wakaf untuk tapak masjid, tanah perkuburan, sekolah agama dan lain-lain dan Wakaf Am ialah untuk tujuan kebajikan umum maslahat umat Islam.

  • STATISTIK TANAH WAKAF KUBUR

    Peratusan keluasan Tapak Perkuburan Islam yang telah digunakan dan Tapak Perkuburan Islam yang belum digunakan bagi setiap daerah di Negeri Kedah.

PROJEK SEMASA WAKAF

PROJEK PEMBANGUNAN SOSIAL

Projek pembangunan sosial ini terbahagi kepada 2 iaitu yang melibatkan dana dari Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan juga dari lain-lain sumber.

PROJEK PEMBANGUNAN EKONOMI

Projek pembangunan ekonomi pula terbahagi kepada 2 iaitu yang melibatkan sumber dari dana Wakaf Tunai dan Majlis Agama Islam Negeri Kedah

MUAT TURUN

Tarikh Muat Naik: Jan 2022
Size: 2 MB

Tarikh Muat Naik: Jan 2022
Size: 2 MB

Font Resize
Contrast

Bayaran Sewaan Wakaf

Atas Talian Melalui Snap N Pay

Fabulous items for fabulous prices.
You deserve it.

Install aplikasi "SnapNPay"

Aktifkan aplikasi SnapNPay selepas selesai proses installasi

Lakukan imbasan QR Code

Gunakan QR Code yang disediakan di atas ketika melakukan imbasan

Masukkan jumlah sumbangan anda dan lengkapkan butiran pembayaran anda

Proses selesai

PENAFIAN

Majlis Agama Islam Negeri Kedah (MAIK)tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam portal ini.

PERMOHONAN BARU

000000-00-0000
000-000000
BAYARAN PERMIT PEGUAM SYARIE

Majlis Agama Islam Negeri Kedah menerima bayaran Permit Peguam Syarie melalui cek dan pindahan wang secara elektronik atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH No Akaun 02011010000370 (Bank Islam Malaysia Berhad)

Jika pembayaran melalui cek mestilah diserahkan ke pejabat Majlis Agama Islam Kedah dan Cek di buat atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH.

Sebarang pembayaran atas talian mestilah di E-Mel ke maik@kedah.gov.my beserta butiran seperti berikut :-

1. Nama:
2. No telefon:
3. Tujuan bayaran:
4. Salinan bukti bayaran

# Sila hubungi Majlis Agama Islam Negeri Kedah untuk sebarang pertanyaan.