Penubuhan Baitulmal
Baitulmal Negeri Kedah telah ditubuhkan pada tahun 1962 secara rasminya di bawah Seksyen 102 dan 172 (Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri Kedah) No 9 Tahun 1962 dan telah diperbaharui di dalam Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Kedah Darul Aman) 2008 di bawah Seksyen 47.

Pengurusan Baitulmal dilaksanakan pada awalnya berpandukan Peratoran Baitul-mal 1970 di bawah Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Kedah Darul Aman) 1962 dan telah dikemaskini dibawah Peraturan-Peraturan Baitulmal (Kedah Darul Aman) 2021 pada 01 September 2021 mengikut Enakmen Undang-Undang Islam (Kedah Darul Aman) 2008 untuk menggantikan Peratoran Baitul – Mal 1970.

Jawatankuasa Baitulmal.
Menurut Peraturan-Peraturan Baitulmal (Kedah Darul Aman) 2021, pelaksanaan fungsi dan peranan Baitulmal hendaklah dilaksanakan melalui satu jawatankuasa dan jawatankuasa perlu dilantik oleh Majlis di bawah Peraturan 8 (1) “Majlis hendaklah menubuhkan suatu Jawatankuasa yang bertanggungjawab bagi pentadbiran dan pengurusan semua perkara yang berhubungan dengan Baitulmal di bawah Peraturan-Peraturan ini”.

Keanggotaan Jawatankuasa
1) Timbalan Yang Dipertua MAIK
2) Mufti
3) Penasihat Undang-Undang Negeri
4) Setiausaha MAIK
5) Pengarah Tanah Dan Galian Negeri
6) Dua orang anggota lain yang dilantik oleh MAIK daripada orang Islam yang
berpengetahuan dan berpengalaman dalam pengurusan dan pembangunan
harta Baitulmal.

Peranan Jawatankuasa
Peranan utama Jawatankuasa Baitulmal ialah seperti berikut:
a) Untuk menjalankan apa-apa arahan, dasar atau keputusan yang dibuat oleh Majlis berhubung dengan Baitulmal;
b) Untuk mengawal selia dan memantau pengurusan, pelaksanaan, pembangunan dan pelaburan wang atau harta Baitulmal;
c) Untuk menasihati dan membuat syor kepada Majlis dalam perkara yang berhubungan dengan pengurusan dan pentadbiran Baitulmal, pelaksanaan, pembangunan dan pelaburan wang atau harta Baitulmal;
d) Untuk meluluskan anggaran belanjawan tahunan wang atau harta Baitulmal.
e) Untuk melaksanakan pembelian, penjualan, dan pelupusan wang atau harta Baitulmal;
f) Untuk melaksanakan pemberian, pembiayaan, sumbangan, pinjaman, dan bantuan daripada wang atau harta Baitulmal;
g) Untuk mengurus, mentadbir dan mengendalikan skim-skim di bawah Baitulmal serta segala perbelanjaan berkaitan dengannya; dan
h) Untuk menjalankan apa-apa fungsi lain sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Peraturan-Peraturan ini atau yang diarahkan oleh Majlis dari semasa ke semasa.

Sumber Baitulmal
Baitulmal hendaklah terdiri daripada semua wang dan harta, alih atau tidak alih, yang menurut hukum syarak atau di bawah Enakmen ini atau Peraturan kaedah yang dibuat dibawahnya, terakru, atau disumbangkan oleh mana-mana orang kepada Baitulmal. Merujuk kepada Peraturan-Peraturan Baitulmal ( Kedah Darul Aman) 2021 di bawah Peraturan 17 telah mendefinisikan wang atau harta itu termasuklah wang atau harta daripada sumber-sumber seperti berikut :
a) Harta Pusaka;
b) Luqatah;
c) Wang atau Harta Tidak Patuh Syariah
d) Hutang kepada pemiutang atau waris kepada pemiutang yang tidak dapat dikesan;
e) Wang Khul’ yang tidak dituntut;
f) Hibah;
g) Wasiat;
h) Infak Fisabilillah;
i) Lain-lain sumber hasil yang ditentukan oleh Majlis.
Objektif Penubuhan Tabung Amanah Baitulmal Kedah (TABK)

* Objektif penubuhan TABK adalah untuk mendapatkan sumber dan hasil baru bagi Baitulmal yang berlandaskan Hukum Syara'.
* Menyediakan kemudahan Alternative kepada umat Islam untuk menyertai Ibadat Wakaf mengikut kemampuan masing-masing tanpa melibatkan aset kekal.
* Memberi ruang dan menggalakkan masyarakat untuk berinfaq dalam bentuk baru seperti melalui sms dan akaun bank untuk memudahkan masyarakat.
*Melaksanakan kaedah pengurusan yang lebih sistematik.
Sebagai tempat rujukan, perundingan dan kaunseling kepada masyarakat.

Pengenalan Unit Tabung Amanah Baitulmal Kedah (TABK)

* Sebuah unit yang baru ditubuhkan di bawah Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri Kedah pada tahun 2014.
* Penubuhan unit TABK ini adalah kesinambungan daripada penubuhan Amanah Baitulmal Kedah (ABK).
* Mesyuarat Majlis Agama Islam Negeri Kedah yang bersidang pada 7 september 1993 telah bersetuju dengan cadangan bagi menubuhkan satu Tabung Amanah bagi menerima wang-wang faedah yang disumbangkan oleh pemegang akaun Bank Simpanan Nasional.
* Pihak Bank Simpanan Nasional mencadangkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Kedah supaya wang-wang tersebut diserahkan kepada Baitulmal memandangkan terdapat pemegang akaun beragama Islam yang membiarkan dan tidak mengambil wang faedah tersebut.

Tujuan TABK ditubuhkan adalah untuk meningkatkan hasil Baitulmal melalui sumber baru iaitu :

* Fidyah & Kafarah
* Wang Atau Harta Yang Tidak Patuh Syariah
* Infak Fisabilillah
* Luqatah (Barang Yang Tercicir)


Piagam pelanggan Bahagian Baitulmal menetapkan perkara-perkara berikut perlu dipatuhi untuk memastikan khidmat yang diberi kepada pelanggan adalah efisyen dan memuaskan :

1) Melaksanakan proses penjualan/penyewaan tanah adalah mengikut prosedur dan kriteria yang ditetapkan bagi pemohon yang terdiri daripada waris si mati, penama dalam geran, pengusaha tanah atau orang ramai dalam tempoh 1 bulan selepas permohonan diterima.

2) Menguruskan permohonan pembelian tanah pangguan Baitulmal daripada pemohon dalam tempoh 90 hari selepas permohonan diterima

3) Menguruskan permohonan bantuan seperti Bantuan Am, Bencana Alam, Perubatan dan lain-lain bantuan dalam tempoh 2 minggu selepas permohonan diterima.

4) Menguruskan permohonan bantuan kecemasan di antara 20 hingga 60 minit mengikut jenis kecemasan dan tempoh siasatan selepas permohonan diterima.
Jumlah kutipan terkini : RM1,723,383.82 (11/01/2022)
Jumlah agihan tahun 2021 : RM2,587,476.00
Jumlah kutipan terkini : RM966,306.94 (11/01/2022)
Jumlah kutipan terkini : RM116,510.19
(11/01/2022)

MUAT TURUN BORANG

BORANG PERMOHONAN SEWA HARTANAH/PREMIS BAITULMAL
BORANG BANTUAN PERUBATAN
BORANG BANTUAN AM
BORANG BANTUAN BENCANA ALAM

HUBUNGI KAMI

.

Baitulmal Negeri Kedah
Bangunan Wan Mat Saman
05000 Alor Setar
Kedah Darul Aman

Telefon: +604 - 702 6200
Fax: +604 - 702 6201

Emel: maik(at)kedah(dot)gov(dot)my

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH

Bangunan Wan Mat Saman, 05000 Alor Setar,
Kedah Darul Aman

PENGUNJUNG

PENGUNJUNG

Media Sosial MAIK

Media Sosial MAIK

DIKEMASKINI PADA:
09/06/2021 15:28:14

Media Sosial MAIK

Media Sosial MAIK

2021 @ Hak Cipta Terpelihara Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman Dengan Kerjasama Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Negeri Kedah Darul Aman

PENAFIAN

Majlis Agama Islam Negeri Kedah (MAIK)tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam portal ini.

PERMOHONAN BARU

BAYARAN PERMIT PEGUAM SYARIE

Majlis Agama Islam Negeri Kedah menerima bayaran Permit Peguam Syarie melalui cek dan pindahan wang secara elektronik atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH No Akaun 02011010000370 (Bank Islam Malaysia Berhad)

Jika pembayaran melalui cek mestilah diserahkan ke pejabat Majlis Agama Islam Kedah dan Cek di buat atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH.

Sebarang pembayaran atas talian mestilah di E-Mel ke maik@kedah.gov.my beserta butiran seperti berikut :-

1. Nama:
2. No telefon:
3. Tujuan bayaran:
4. Salinan bukti bayaran

# Sila hubungi Majlis Agama Islam Negeri Kedah untuk sebarang pertanyaan.